KONKURS REGRANTINGOWY

17 czerwca 2016
KONKURS REGRANTINGOWY

 

ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA EDUKACJI KULTUROWEJ

KONKURS REGRANTINGOWY

2016

Regulamin konkursu regrantingowego w ramach projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach

O KONKURSIE

Organizator: Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach

Adres Organizatora: ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce

Konkurs realizowany jest przez WDK w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

Cele konkursu:

  • propagowanie edukacji kulturowej rozumianej jako aktywne, twórcze i krytyczne formy uczestnictwa w kulturze,

  • wdrażanie idei edukacji kulturowej wśród osób zajmujących się kulturą i edukacją w województwie świętokrzyskim,

  • promowanie współpracy między tymi środowiskami.

Przedmiotem konkursu regrantingowego są projekty z zakresu edukacji kulturowej realizowane na rzecz dzieci i młodzieży na terenie województwa świętokrzyskiego.

Najciekawsze z nich zostaną zrealizowane ze środków WDK w ramach projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej.

ZASADY UCZESTNICTWA

W konkursie uczestniczą osoby spełniające następujące kryteria:

  • osoby fizyczne związane z edukacją kulturową (nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych związanych z oświatą i kulturą, pracownicy instytucji kultury, artyści, opiekunowie świetlic środowiskowych itd.),

  • osoby działające w województwie świętokrzyskim, które uczestniczyły w warsztatach w ramach projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej w 2016 roku (uczestniczyły w przynajmniej 6 z 8 dni warsztatowych).

  • Projekty uwzględniają partnerstwo między środowiskami oświaty i kultury w województwie świętokrzyskim. Liczba Partnerów nie jest ograniczona. Partnerzy mogą, lecz nie muszą być uczestnikami warsztatów.

  • Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Zgłoszenie się do udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych członków Partnerstw w bazie danych operatora oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją projektu.

NABÓR PROJEKTÓW KONKURSOWYCH

Etap I

Aby przystąpić do konkursu, Partnerstwa zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1) w terminie do 10 lipca 2016 r.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach wyłącznie w wersji papierowej. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data faktycznego dostarczenia formularza, a nie data stempla pocztowego.

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach powoła zespół składający się z niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli WDK. Zespół ten do 20 lipca 2016 r. dokona oceny nadesłanych zgłoszeń i przeprowadzi konsultacje z wybranymi wnioskodawcami. Konsultacje prowadzone będą telefonicznie, drogą elektroniczną oraz osobiście w miejscu realizacji warsztatów. Zadaniem Organizatora jest merytoryczne wsparcie oraz ewaluacja projektów.

 

Cały regulamin możemy pobrać używając tego linku http://saek.pl/wp-content/uploads/2016/06/SAEK-Regulamin-regrantingu-17.06.odt